Pinyin Chart

Pinyin Chart


a
ai
an
ang
ao
e
ei
en
eng
er
i
-i
ia
iao
ie
iou
ian
in
iang
ing
iong
o
ong
ou
u
ua
uo
uai
uei
uan
uen
uang
ueng
ü
üe
üan
ün